EHMW 1.50 - Euro Hull Markings

White 1:50
White 1:96
!
 <<