EHMW 1.100 - Euro Hull Markings

White 1:100
White 1:96
!
 <<