EHMW 1.150 - Euro Hull Markings

White 1:150
White 1:96
!
 <<